Powershell

/Powershell
Powershell 2016-06-15T21:32:29+00:00
List alle lokal brugere

# List all local users on the local or a remote computer

$computerName = Read-Host ‘Enter computer name or press for localhost’

if ($computerName -eq “”) {$computerName = “$env:computername”}
$computer = [ADSI]”WinNT://$computerName,computer”
$computer.psbase.Children

Where-Object { $_.psbase.schemaclassname -eq ‘user’ }

Format-Table Name, Description -autoSize

Dette script laver en liste over alle dine lokale brugere på en maskine. Når man kører scriptet kan man enten trykke enter for at vælge sin egen pc (localhost) eller skrive et computer navn for at vælge en anden maskine.

Folder Size

param([Parameter(Position=0, ValueFromPipeline=$True, Mandatory=$True)] [ValidateNotNullOrEmpty()] [System.String] $Path
)

function

Get-FolderSize

Measure-Object -property length -sum).sum
$obj = New-Object PSObject
$obj

Add-Member NoteProperty Folder ($_.FullName)
$obj

Add-Member NoteProperty Length ($length)
Write-Output $obj

}
}

Function Class-Size($size)
{

IF($size -ge 1GB)
{
“{0:n2}” -f  ($size / 1GB) + ” GigaBytes”
}
ELSEIF($size -ge 1MB)
{
“{0:n2}” -f  ($size / 1MB) + ” MegaBytes”
}
ELSE
{
“{0:n2}” -f  ($size / 1KB) + ” KiloBytes”
}
}

Get-ChildItem $Path

Sort-Object -Property Length -Descending

Select-Object -Property Folder, Length

Format-Table -Property Folder, @{ Label=”Size of Folder” ; Expression = {Class-Size($_.Length)} }

($colItems = get-childitem $Path -force -recurse -ErrorAction Ignore

Measure-object -property length -sum)

“{0:N2}” -f ($colItems.sum / 1MB) + ” MB”

 

 

Dette script lister størrelsen på de folder under den path du sætter, hvor efter den viser størrelsen på hver enkelt og lister den totale størrelse samlet i MB.